Članovi

Članovi koalicije

Zahvaljujući seminarima o prevenciji genocida 2017. godine stvorena je naša koalicija. Nakon šest godina gradnje kapaciteta, tokom kojih smo obučili više od 80 organizacija, OCD su se usaglasile da nova regionalna koalicija, koju podržava međunarodna zajednica, uistinu potiče nove procese za borbu protiv korupcije, diskriminacije, stereotipizacije i govora mržnje. Ovu specijaliziranu mrežu čini preko 20 vodećih organizacija civilnog društva u regiji koje rade na praćenju i izvještavanju o ranim znakovima upozorenja međuetničkog nasilja, masovnih zločina i genocida.

Za informacije o tome kako postati član ili učestvovati u našim aktivnostima, pošaljite nam na [email protected]

 

Bosna i Hercegovina

Helsinški parlament građana (HPG) Banja Luka

Helsinški parlament građana (HPG) je lokalna nevladina organizacija u Banjaluci, Bosni i Hercegovini, osnovana 1996. godine. Njihova misija je rad na pomirenju i političkom jačanju marginalizovanih grupa, kao i na promovisanju, jačanju i povezivanju civilnih inicijativa. Oni rade na promociji društva u kojem su jednake mogućnosti za sve građane. Fokusirani su na tri specifična programska područja: zagovaranje rodne ravnopravnosti, jačanje civilnog društva i transformacija javnih vlasti u građansku službu i stvaranje uslova za intenzivnije uključivanje mladih u javni život. „X-Press II – Socijalna uključenost putem medija“ jedan je od HPG-ovih projekata koji je finansirala Evropska unija. Cilj tog projekta je bio ohrabrenje medija da izvještavaju o marginalizovanim i ranjivim grupama u društvu. HPG je također educirao i obučio mlade ljude u području roda i ljudskih prava. Programi poput „Biti vođa 21. vijeka“ omogućili su učesnicima da usavrše svoje leadership vještine i osiguraju resurse za pristup izazovnom i globalizovanom okruženju. Za više informacija posjetite www.hcabl.org.

Helsinški komitet za ljudska prava RS (HCRS)

Helsinški komitet za ljudska prava RS (HCRS) osnovan 1996. godine u Bijeljini, Bosni i Hercegovini je nevladina organizacija posvećena promociji ljudskih prava u bosanskohercegovačkom entitetu Republika Srpska. Oni ciljaju zakonodavna tijela i civilno društvo kako bi osigurali zaštitu ljudskih prava i usredotočili se na obrazovanje mladih o osnovnim ljudskim pravima. Njihove glavne aktivnosti su: razmjena informacija o praktičnim rješenjima iz oblasti zaštite ljudskih prava, davanje prijedloga za poboljšanja stanja ljudskih prava u ovom entitetu, te uspostavljanje saradnje između lokalnih i stranih organizacija. U 2008/09. godini HCRS je pomogao u organiziranju javnih rasprava i stvaranju televizijskih emisija o suđenjima za ratne zločine. U periodu 2010/11. fokus su usmjerili na obrazovanje i medije, gdje su producirali televizijske programe i objavljivali štampane materijale. HCRS je organizovao konferencije sa sudijama i drugim predstavnicima vlada. Cilj je bio približiti sudove lokalnim zajednicama u kojima su počinjeni ratni zločini. Za više informacija posjetite www.helcommrs.org

Omladinski resursni centar

Omladinski resursni centar (ORC) je mreža nestranačkih pojedinaca, grupa i organizacija i osnovan je 1997. godine u Tuzli, Bosni i Hercegovini. Njihov cilj je povezivanje inicijativa mladih iz cijele zemlje i pružanje podrške njihovom razvoju. Cilj je pomoći mladima da provedu vlastite inicijative i aktivnosti za izgradnju demokratskih vrijednosti i jačanja civilnog društva. Hiljade mladih ljudi su dio omladinske mreže i sada zauzimaju važne uloge u javnom i političkom životu. Oni često sudjeluju u regionalnim i međunarodnim inicijativama koje se zalažu za rodnu ravnopravnost, demilitarizaciju, prava manjina i zaštitu za njih. Njihove inicijative fokusiraju se na neformalno obrazovanje, kulturno obrazovanje, prevenciju HIV / AIDS-a i zloupotrebe droga, ljudska prava i rad s mladima sa poteškoćama. Za više informacija posjetite: http://www.omladina-bih.net/eng/index.htm

Omladinski centar ,,Odisej’’

Sjedište omladinskog centra „Odisej“ se nalazi u Bratuncu u Bosni i Hercegovini. Osnovali su ga 2001. godine raseljeni bosanski Srbi iz Hadžića. Njihova misija je međusobno angažiranje udaljenih zajednica i zagovaranje međukulturalne tolerancije i poštovanja. U napetom poslijeratnom okruženju u istočnoj Bosni, Odisej se borio protiv podjela, to rade i danas sa fokusom na borbu protiv nacionalističkih osjećaja među mladima. Domaćini su sportskih i kulturnih događaja koji ujedinjuju i obrazuju mlade, bez obzira na razlike. Stvaraju mogućnosti za zapošljavanje i pokreću projekte zajedno sa CARE International-om čiji je cilj povećanje svijesti mladih o ljudskim pravima.

Omladinski centar ,,Kvart’’

Kvart je nevladina organizacija smještena u Prijedoru u Bosni i Hercegovini. Prevladavanje predrasuda i stvaranje prostora za mlade kako bi mogli izraziti svoja mišljenja i doprinjeti razvoju zajednice, cilje je ove organizacije. Njihovo temeljno uvjerenje je da su komunikacija i stvaranje novih prijateljstava glavni temelji za svjetliju budućnost. „Kvart“ mladima pruža mogućnost za sudjelovanje u obrazovnim aktivnostima o tranzicijskoj pravdi, prevladavanju traumatične prošlosti i radu na pomirenju. Uključeni su u kulturne događaje poput radionica, javnih nastupa, izložbi i koncerata. Njihov projekat „Mladi za pomirenje“ nastojao je zajedno s drugim lokalnim nevladinim organizacijama povećati broj kulturnih aktivnosti i angažmana mladih u Prijedoru. Za više informacija posjetite: http://centarzamladekvartprijedor.blogspot.ba/

ForumZFD Bosna i Hercegovina

ForumZFD je njemačka nevladina organizacija osnovana 1996. godine. Njihova misija je dalja realizaciju civilne mirovne službe. Trenutno rade u regiji Zapadnog Balkana, u Izraelu / Palestini, Libanonu, Kambodži i na Filipinima. Cilj im je institucionalizirati metode nenasilne transformacije sukoba, posebno u obrazovnom sektoru kako bi se ojačala uloga organizacija civilnog društva. ForumZFD djeluje u tri tematske oblasti: suočavanje sa prošlošću, savjetovanje u zajednici i mirovno obrazovanje. Njihov rad uključuje i organizaciju međunarodnog kampa za mlade pod nazivom „Suočavanje s prošlošću i jevrejskom istorijom na Balkanu“. Uz njihov projekt „Obični ljudi: nestala prava – pronalaženje rješenja” snimljeno je pet dokumentarnih filmova i deset istraživačkih članaka o pozitivnim pričama tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji. Za više informacija posjetite: https://westernbalkans.forumzfd.org/hr.

Balkanska istraživačka mreža (BIRN BiH)

Balkanska istraživačka mreža (BIRN BiH) je nevladina organizacija specijalizirana za praćenje i izvještavanje o suđenjima za ratne zločine. Formirana je 2005. godine u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini. BIRN se bavi pitanjem analize pitanja tranzicijske pravde i rada vijeća za ratne zločine na državnim i lokalnim sudovima u cijeloj zemlji, a potom obavještava javnost o tome šta su pronašli. BIRN podržava razvoj visokokvalitetnih medija, civilnog društva angažovanog u upravljanju BiH, kao i osiguranja i ostvarivanja demokratskih prava i obaveza. Objavili su veliki broj izvještaja, istraga i analiza o ključnim pitanjima tranzicijske pravde, te političkim, ekonomskim i socijalnim pitanjima. BIRN je također izdavač nekoliko knjiga i dva dokumentarna filma čija je tema gubitak članova porodice zbog seksualnog zlostavljanja. Također, rade na obuci novinara i medijskih organizacija kroz strukovne metode i radionice. Počevši od 2015. godine, BIRN BiH je razvio novi podprogram posvećen nadgledanju i izvještavanju o slučajevima organizovanog kriminala, korupcije i terorizma. Za više informacija posjetite: http://detektor.ba/

Balkan Diskurs

Balkan Diskurs je nezavisna multimedijalna platforma koja je osnovana 2014. godine kao projekat Centra za postkonfliktna istraživanja, sa sjedištem u Sarajevu, Bosni i Hercegovini. To je platforma koja omogućuje mladim građanima novinarima, aktivistima i akademicima na Zapadnom Balkanu prostor slobodan od cenzure i autocenzure, za objavljivanje njihovih mišljenja, analiza i dojmova o regionu u kojem žive. Glavna misija Balkan Diskursa je zagovaranje slobodnog i nezavisnog medija koji je neophodan za demokratsku tranziciju na Zapadnom Balkanu. Kroz „Glas mladih“, Balkan Diskurs uči mlade novinare-građane o najboljim novinarskim praksama i pruža resurse, obuku i prostor koji mladima treba da bi ih se čulo. Uz obuku i priliku za objavljivanje, mladi novinari mogu raditi sa međunarodno priznatim istraživačkim novinarima, te tako postaviti temelje koji su im potrebni da postanu medijski tvorci budućnosti. Za više informacija posjetite: http://www.balkandiskurs.com

Centar za omladinski razvoj ‘PRONI’

Centar za omladinski razvoj PRONI je nevladina organizacija sa sjedištem u Brčkom i Bijeljini, Bosni i Hercegovini. PRONI je osnovan 1998. godine kao OCD za ljudska prava, izgradnju mira i aktivizam na lokalnom nivou. Njihova vizija je prepoznati i ispuniti potrebe mladih, pomoći im u samorazvoju i pružiti im mogućnosti da doprinesu demokratskom i pravednom društvu. Njihov rad se fokusira na inicijative mladih u zajednici, socijalno obrazovanje i promovisanje EU integracija. ‘PRONI’ Centar za omladinski razvoj je lansirao stotine projekata. Kroz jedan od projekata između 1998. i 2004 godine obučio je 350 omladinskih radnika na univerzitetskom nivou, izgrdio mreže omladinskih klubova u Brčkom i organizovao Festival omladinskog rada ‘FORA’. Za više informacija posjetite: http://www.pronibrcko.ba

“Udružene žene” Banja Luka

“Udružene žene” Banja Luka je nevladina organizacija osnovana 1996. godine sa sjedištem u Banjluci, Bosni i Hercegovini. Njihovi osnovni ciljevi su poboljšanje socijalnog položaja žena, te prava da žive bez nasilja u javnim i privatnim sferama života. Aktivistice koje stoje iza Udruženja, vjeruju da žene trebaju biti svjesne svoje moći i da mogu živjeti kao jednake, poštovane i sretne građanke u društvu. Stoga je fondacija „Udružene žene“ posvećena prevenciji nasilja nad ženama i jačanju njihove uloge u kontekstu donošenja odluka. Njihov rad fokusiran je na pružanju usluga ženama žrtvama seksualnog nasilja putem besplatnog i pravnog savjetovanja, SOS telefonske linije i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja. Pokrenuli su i proveli brojne programe javnog zagovaranja s ciljem poboljšanja zakona i javnih politika u oblasti zaštite ženskih prava i rodne ravnopravnosti. Za više informacija posjetite: http://unitedwomenbl.org

“Mladi volonteri” Visoko

“Mladi volonteri” Visoko je apolitična, neprofitna, volonterska i dobrotvorna organizacija sa sjedištem u Visokom, u Bosni i Hercegovini. Njihova misija je stvaranje pozitivnih promjena i demokratskog društva sa jednakim pravima za sve kroz pružanje mogućnosti za obrazovanje, civilnu participaciju i humanitarni i dobrovoljni angažman. Oni su opredijeljeni za jačanje, promociju i osnaživanje mladih kako bi bili stvaraoci demokratskih promjena. Njihove aktivnosti uključuju obrazovanje, volontiranje, očuvanje okoliša, humanitarnu pomoć, integraciju Bosne i Hercegovine u EU i sprječavanje diskriminacije. Također, vode javnu kuhinju u kojoj za oko hiljadu osoba iz najranjivijih kategorija osiguravaju dnevni obrok. Rade i na problemu nezaposlenosti mladih kroz pružanje kurseva i radionica engleskog jezika za razvijanje profesionalnih vještina. Za više informacija posjetite: http://www.mladivolonteri.org

“Humanost u akciji”’ Bosna i Hercegovina

“Humanost u akciji” Bosna i Hercegovina je važan dio kolaborativne, međunarodne zajednice studenata i mladih profesionalaca u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama. Organizacija se zalaže za liberalnu demokratiju, pluralizam, socijalnu pravdu i ljudska prava, posebno u transatlantskom kontekstu. Njihov rad promoviše ove vrijednosti obrazovanjem i građanskim angažmanom oblikovanim po specifičnim istorijskim i kulturnim kontekstima Bosne i Hercegovine i u saradnji sa partnerskim organizacijama u Danskoj, Njemačkoj, Holandiji, Poljskoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Rije; je o maloj, ali međunarodnoj organizaciji koja povezuje pažljivo odabrane mlade vođe različitog porijekla i identiteta kako bi im pomogla da djeluju društveno odgovorno kroz razumijevanje perspektiva drugih društvenih grupa. Za više informacija posjetite: https://www.humanityinaction.org/bosnia-herzegovina-about

Fondacija CURE

Fondacija CURE je je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalagajući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Organizujući afirmativne akcije CURE slave snagu i moć žena, te rade na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu. Feministički aktivizam je omogućio siguran prostor u kojem su žene jake, neustrašive, sposobne i ujedinjene sa svim svojim različitostima. CURE je organizacija profesionalaca/ki i volontera/ki koji/e izlaze na ulice u znak javnog protesta protiv nasilja, diskriminacije, kršenja zakona i osnovnih ljudskih prava, organiziraju performanse protiv nasilja, pozivaju umjetnike/ce, naučnike/ce, edukatore/ice, aktiviste/ice, građane/ke na akciju i konkretan lični doprinos za kreiranje boljeg i zdravijeg bosanskohercegovačkog društva. Za više informacija posjetite: http://www.fondacijacure.org

TRIAL u Bosni i Hercegovini

Osnovan 2002. godine u Ženevi, TRIAL International je organizacija sa mandatom da stavi pravo u službu žrtava međunarodnih zločina (genocida, zločina protiv čovječnosti, ratnih zločina, torture i prisilnog nestanka). Aktivnosti ureda u BiH su fokusirane na pružanje besplatne pravne pomoći žrtvama ratnih zločina pred domaćim i međunarodnim tijelima i mehanizmima zaštite ljudskih prava. Između ostalog, TRIAL pruža podršku žrtvama koje su iscrpile domaće pravne lijekove i žele da na međunarodnom nivou podnesu žalbe vezano za prisilne nestanke, ratno seksualno nasilje i druge ratne zločine. Na ovaj način, kroz strateško parničenje u oblasti zaštite ljudskih prava, organizacija pomaže unapređenju sveukupnog stanja ratnih žrtava u BiH i vrši pritisak na vlasti kako bi poštivale njihova ljudska prava. Također, TRIAL doprinosi podizanju svijesti javnosti i zagovara za provođenje pravde, vršeći pritisak na odgovorne organe vlasti da aktivno rade na rješavanju problema preživjelih. Aktivnosti TRIAL ureda u BiH se odnose i na podizanje svijesti mladih generacija u vezi sa tematikom ratnih zločina, kao i dijeljenje znanja sa drugim nevladinim organizacijama, udruženjima žrtava, uposlenicima/ama javnih institucija o upotrebi međunarodnih standarda za zaštitu prava ratnih žrtava u BiH. Za više informacija posjetite: https://trial.ba

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN)

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Sarajeva je jedinstvena organizacija u Bosni i Hercegovini, prva takva osnovana na Balkanu. Bavi se istraživačkim novinarstvom s ciljem da pruži provjerene i istinite informacije, bazirane na činjenicama i dokazima, koje će građanima pomoći da bolje razumiju događaje. U fokusu rada su organizirani kriminal i korupcija koji negativno utiču na život stanovnika BiH. CIN radi na istraživačkim projektima i pričama koje obuhvataju sve društvene sfere: obrazovanje, sport, zdravstvo, zapošljavanje, politiku, šverc droga i duhana, falsificiranje lijekova i dokumenata, finansijske prevare i druge. Za više informacija posjetite: https://www.cin.ba

Udruženje BH novinari

Udruženje/udruga BH novinari je nepolitička, neprofitna organizacija čiji su članovi novinari, slobodni novinari, studenti novinarstva i drugi medijski uposlenici čija je osnovna profesija novinarstvo. Osnovni ciljevi udruženja su: (a) zaštititi i poboljšati slobode, prava i odgovornosti novinara kao i zaštititi ugled i dostojanstvo novinarske profesije i (b) poboljšati pravo javnosti da bude informirana o dešavanjima u društvu, kao i pravo svake osobe na slobodu mišljenja, izražavanja i pristup medijima. Za više informacija posjetite: https://bhnovinari.ba

Mreža za izgradnju mira

Mreža za izgradnju mira je uspostavljena u februaru 2010. godine, sa vizijom kreiranja sveobuhvatnih napora usmjerenih ka obnovi kvalitete društvenog i ekonomskog života u BiH, kao i ka dugoročnom povećanju sposobnosti cijelog bh. društva. Cilj mreže je utjecati na i poduzeti konkretne inicijative koje se odnose na obrazovanje, sigurnost, regionalni razvoj, zaštitu i promociju ljudskih i manjinskih prava, baveći se prošlošću i tranzicijskom pravdom. Za više informacija posjetite: https://www.mreza-mira.net

Crna Gora

Otvoreni centar “Bona Fide”

Otvoreni centar “Bona Fide” je nevladina organizacija sa sjedištem u Pljevljima, u Crnoj Gori. Od osnivanja organizacije u novembru 1999. njihova misija je uklanjanje svih oblika nasilja i diskriminacije nad ženama i djecom, dekonstrukcija patrijarhije kako bi se ekonomski osnažile žene i proširile svoju autonomiju, te stvaranje sigurnog prostora za ženski aktivizam. Njihova četiri glavna područja djelovanja su: promocija ženskih prava, javni otpor prema kršenjima ljudskih prava, edukacija mladih za podizanje svijesti o njihovoj ulozi i odgovornostima u društvu, i podržavanje grupa za samopomoć za žene koje su žrtve nasilja. Bona Fide je pokrenuo veliki broj projekata, poput otvaranja prihvatnog centra, ženskog centra i hitne telefonske linije za žene i djecu žrtve porodičnog nasilja. Za više informacija posjetite: https://www.facebook.com/pg/bonafide.pljevlja

Centar za građansko obrazovanje

Centar za građansko obrazovanje je nevladina organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori koja se fokusira na zemlju kao demokratsko društvo sa odgovornim građanima. Oni doprinose razvoju civilnog društva i ohrabruju i promovišu učešće građana u oblikovanju politike odlučivanja kroz edukaciju različitih aktera u oblastima demokratije, ljudskih prava i evropskih integracija. Također, rade na praćenju antikorupcijskih politika, dokumentovanju i zagovaranju prikupljanja dokaza o kršenju ljudskih prava i provođenju istraživanja koje vodi daljoj demokratizaciji Crne Gore. U posljednjih četrnaest godina, aktivno su se bavili izdavanjem knjiga. Za više informacija posjetite: http://cgo-cce.org/en/#.WLWKfm_hDIU.

Hrvatska

Inicijativa mladih za ljudska prava – Hrvatska

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR), osnovana je 2003. godine, je regionalna mreža nevladinih organizacija s programima u Srbiji, Kosovu, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Inicijativu su osnovali mladi čija je želja uključivanje što većeg broja mladih ljudi na lokalnom nivou u demokratizaciju društva, ali i osnažiti vladavinu zakona u bivšoj postkonfliktnoj Jugoslaviji. Njihov cilj je zaštititi žrtve kršenja ljudskih prava, uspostaviti veze među mladima na Balkanu i uključiti ih u proces tranzicijske pravde. YIHR Hrvatska trenutno je u partnerstvu s opštinskom Vladom Petrinje, grada blizu Zagreba koji je tokom rata bio skoro potpuno uništen. Također planiraju otvoriti i muzej za sve civilne žrtve, bez obzira na njihovu etničku pripadnost. Za više informacija posjetite: http://yihr.hr/hr/

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću je nevladina organizacija osnovana u Zagrebu, Hrvatskoj. Posvećeni su izgradnji i jačanju regionalne koalicije organizacija civilnog društva iz postjugoslovenskih zemalja. Zalažu se za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica nakon rata u regionu (RECOM). Documenta se fokusira na tri glavna programa: dokumentiranje i istraživanje predratnog, ratnog i poslijeratnog razvoja, javni dijalog i politike te poboljšanje pravosudne prakse i standarda. Primjeri njihovog rada uključuju organiziranje javnih rasprava o procesima i problemima dokumentiranja ljudskih gubitaka u ratovima između 2006. i 2010. godine, praćenje 37 suđenja za ratne zločine protiv 117 optuženih u 2015. godini, te prikupljanje i analizu 120 podnesenih zahtjeva za naknadu štete prouzrokovane zbog gubitka člana bliske rodbine tokom rata. Za više informacija posjetite: https://www.documenta.hr/en/home.html.

Kosovo

Fond za humanitarno pravo Kosovo

Fond za humanitarno pravo Kosovo (FHP Kosovo) kontinuirano doprinosi uspostavljanju vladavine zakona i primjeni mehanizama tranzicijske pravde na Kosovu, kako bi se razvilo pravedno društvo koje se suočava sa prošlošću i poštuje prava svakog građanina. FHP Kosovo radi na dokumentovanju činjenica koje će pomoći kosovskom društvu u suočavanju sa njegovom nasilnom prošlošću. Organizacija nastoji suzbiti negiranje i političku manipulaciju ljudskih gubitaka, te osigurati integritet i transparentnost suđenja za ratne zločine. FHP Kosovo će nastaviti sa ovim naporima nadgledajući pravosudne postupke vezane za posljedice nedavnog konflikta. Posebna pažnja biće posvećena Specijalizovanom vijeću i Specijalizovanom tužilaštvu Kosova za koje se očekuje da će početi sa radom u bliskoj budućnosti. Pored nadgledanja i izveštavanja o suđenjima, FHP Kosovo će aktivno pokušavati locirati žrtve i njihove porodice, a zatim ih (zastupati) na sudovima Kosova i Srbije. Treći bitni element aktivnosti FHP-a Kosovo bit će širenje znanja o tranzicijskoj pravdi unutar profesionalnih i neprofesionalnih zajednica.

Sjeverna Makedonija

Helsinški komitet za ljudska prava Republike Sjeverne Makedonije

Helsinški komitet za ljudska prava Republike Sjeverne Makedonije (MHC) je nevladina organizacija koja radi na zaštiti i promovisanju ljudskih prava bez ikakve političke i vjerske orijentacije. Zalažu se da svako treba biti u mogućnosti da ostvaruje svoja temeljna prava i slobode, te da mora imati priliku da ih zaštiti. Rad MHC-a je fokusiran na organiziranje sistematskog praćenja ljudskih prava u Sjevernoj Makedoniji i pružanje besplatne pravne pomoći građanima čija su prava ograničena ili povrijeđena. Sastavljaju, prevode, pripremaju i distribuiraju materijale vezane sa teorijom i ostvarivanjem ljudskih prava. Organiziraju konferencije, seminare, javne događaje i druge pravne oblike građanskog djelovanja vezane za zaštitu ljudskih prava. Jedan od njihovih brojnih projekata bio je priprema komentara i preporuka za novi Nacrt zakona za izmjenu „Zakona o policiji“ i primjedbe na Nacrt zakona o “prevenciji i zaštiti od diskriminacije”. Za više informacija posjetite: http://www.mhc.org.mk.

LGBTI Centar

Osnovan 2012. godine, LGBTI centar je baziran u Skoplju, u Sjevernoj Makedoniji. Njegova vizija je društvo bez diskriminacije u kojem svi uživaju u univerzalnim ljudskim pravima i slobodama, bez obzira na svoju seksualnu orijentaciju, rodni identitet ili bilo koju drugu osobinu. Njihov cilj je jačanje samozastupanja LGBT zajednice i promjena njihovog društvenog i pravnog statusa u Republici Sjevernoj Makedoniji. Pored političkog aktivizma, oni pružaju i besplatnu pravnu pomoć, medicinske preglede, socijalno savjetovanje i pomažu u izgradnji zajednice unutar i izvan LGBT populacije. U saradnji s međunarodnim gej, biseksualnim, trans i interseks udruženjem – Europe and Transgender, održali su nekoliko treninga za transrodne osobe koji žive na Zapadnom Balkanu. Organizacija je objavila i mjesečne izvještaje o stanju ljudskih prava u Republici Sjevernoj Makedoniji koji se fokusiraju na spol, godine i LGBTI diskriminaciju. Da biste pročitali više o centru, posjetite http://www.lgbti.mk

Srbija

Inicijativa mladih za ljudska prava – Srbija

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) je nevladina organizacija sa sjedištem u Beogradu, Srbiji koja se bavi prepoznavanjem istine, pravde, odgovornosti i jednakosti kao osnovih vrijednosti društva. Njihova vizija je ujediniti mlade i omogućiti im da imaju koristi od regionalnih mreža NVO-a s programima širom Zapadnog Balkana. Organizacija pojačava učešće mladih u demokratizaciji društva i jačanju vladavine zakona u postkonfliktnom regionu bivše Jugoslavije. YIHR u Srbiji objavljuje mjesečne izveštaje poput „Prava ljudi lišenih slobode u zatvorskim sistemima u Srbiji“. Također, su pratili krivične i parnične postupke pred lokalnim sudovima u Republici Srbiji i proveli programe obuke i obrazovanja za mlade iz oblasti ljudskih prava. Za više informacija posjetite: www.yihr.rs.

Fond za humanitarno pravo

Fond za humanitarno pravo (FHP) je nevladina organizacija sa sjedištem u Beogradu, Srbiji. To je organizacija za ljudska prava osnovana 1992. godine, koja radi dokumentovanja ratnih zločina počinjenih u bivšoj Jugoslaviji. Podržava promovisanje vladavine zakona i prihvatanje naslijeđa kršenja ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji, te radi na uspostavljanju krivične odgovornosti počinitelja pravdi i sprječavanju ponavljanja takvih kršenja. FHP djeluje prvenstveno u Srbiji, Bosni i Hercegovini i na Kosovu, a provodi šest programskih jedinica: dokumentaciju, pravosuđe i institucionalnu reformu, obrazovanje, inicijativu za RECOM, memorizaciju i inkluzivne programe. Trenutno je Centar fokusiran na objavljivanje dvogodišnjih dosijea o zločincima protiv čovječnosti, ratnim zločinima i genocidu. Primjeri se mogu naći u objavljenim materijalima poput Kosovske knjige sjećanja, koja bilježi narative žrtava rata. Do 2015. godine prikupljeno je i finalizirano za objavljivanje oko 1.019 takvih narativa. Za više informacija posjetite: www.hlc-rdc.org.

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM

YUCOM je nevladina organizacija sa sjedištem u Beogradu, Srbiji. Osnovana je 1997. godine sa misijom zaštite i promovisanja ljudskih prava u skladu sa opšte prihvaćenim međunarodnim konvencijama i nacionalnim zakonom. YUCOM svoje aktivnosti dijeli na tri glavne oblasti: Program zagovaranja, Resurs za ljudska prava i Dokumentacijski centar. Te aktivnosti imaju za cilj poboljšanje stanja ljudskih prava kroz javno zagovaranje. Neka od najvećih postignuća YUCOM-a su pobjede u slučajevima po tužbama građanina Srbije protiv države Srbije po osnovima kršenja ljudskih prava pred Evropskim sudom za ljudska prava. YUCOM pružaja i besplatnu pravnu pomoć onima čija su ljudska prava prekršena, vodi kampanje za nadgledanje provedbe „Zakona o slobodi informisanja“ i objavljuje knjige i preglede vezane za ljudska prava. Za više informacija posjetite http://www.yucom.org.rs.

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji (HCHRS) je volonterska, neprofitna organizacija koja se bavi pitanjima ljudskih prava u Srbiji. Osnovana je u septembru 1994. kao jedan od mnogih nacionalnih helsinških odbora za ljudska prava, koji su bili organizirani u, sada već nepostojećoj, Međunarodnoj helsinškoj federaciji za ljudska prava. Misija HCHRS-a je promovisanje jednakosti i poštivanja ljudskih prava svih manjina i osjetljivih grupa, te zagovaranje aktivnih i odgovornih garđana kroz poštivanje slobode udruživanja, okupljanja i govora, tolerancije i antidiskriminacije. Kao lokalna organizacija HCHRS se fokusirao na masovno kršenje ljudskih prava u Srbiji i regionu. Za više informacija posjetite http://www.helsinki.org.rs/

Centar za zaštitu ljudskih prava i toleranciju – Polimlje

Centar za zaštitu ljudskih prava i toleranciju – Plimlje je neprofitno udruženje sa sjedištem u Srbiji. Njihov fokus je na obrazovanju mladih i nacionalnih manjina u Srbiji koji su izloženi diskriminaciji. Rade na istraživanjima o ljudskim pravima, održavaju edukacije i podižu svijest o zaštiti ljudskih prava, toleranciji i međuvjerskom i međuetničkom dijalogu. Centar sarađuje sa univerzitetima i stručnim udruženjima koja su specijalizirana za oblast ljudskih prava. U sklopu kampanje „Reci NE ekstremizmu“, održali su edukativnu radionicu za srednjoškolce koja se fokusirala na prepoznavanje i sprječavanje nasilja i radikalnog ponašanja. Također, su održali i trodijelnu radionicu o građanskom aktivizmu, stereotipizaciji i predrasudama u sklopu programa „Mladi lideri za ljudska prava“. Za više informacija posjetite: http://nasepravo.org/.