Genocid u Srebrenici kroz presude krivičnih sudova

U julu 1995. godine, Vojska Republike Srpske (VRS) izvršila je napad na Srebrenicu, grad u istočnoj Bosni i Hercegovini (BiH). U samo nekoliko dana više od 8 hiljada dječaka i muškaraca prisilno je odvedeno, zatvoreno, zlostavljano, mučeno i potom ubijeno zbog njihove etničke i religijske pripadnosti kao bosanskih Muslimana. U pozadini hiljada tijela u masovnim grobnicama, nastajao je sistem spreman da negira ove zločine.

“Nakon što je Srebrenica u julu 1995. pala u ruke srpskih snaga koje su je opsjedale, izgleda da se desio zaista strašan masakr muslimanskog stanovništva. Dokazi koje je podnijelo Tužilaštvo opisuju scene neza-mislivog divljaštva: na hiljade muškaraca pogubljenih i zatrpanih u masovne grobnice, na stotine živih sahranjenih muškaraca, muškarci i žene sakaćeni i zaklani, djeca ubijana pred očima svojih majki, djed primoran da jede jetru svog unuka. Ovo su istinske scene iz pakla, pisane na najmračnijim stranicama ljudske istorije”.

Sudija Fouad Riad, 16. novembar 1995. godine, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju. Optužnice protiv Radovana Karadžića, predsjednika vlasti bosanskih Srba na Palama, i Ratka Mladića, komandanta vojske bosanskih Srba.

Radna Grupa Komisije za istraživanje događaja u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine, formirana od strane Vlade bosanskohercegovačkog entiteta Republike Srpske, je 2004. godine utvrdila da je 20.150 osoba direktno ili indirektno učestvovalo u pripremi i realizaciji genocida u Srebrenici. Međunarodni sud pravde je 2007. godine presudio da je država Srbija prekršila Konvenciju o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida time što nije učinila sve što je bilo u njenoj moći da spriječi genocid, nije kaznila niti predala počinioce MKSJ, te je prekršila svoje obaveze da poštuje privremene mjere koje je odredio Sud. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), Sud Bosne i Hercegovine i sudovi u Srbiji osudili su više od pedeset osoba na više od 700 godina zatvora za zločine počinjene u Srebrenici.

Od 21 presude MKSJ-a za zločine počinjene u Srebrenici, osam uključuje i presude za zločin genocida. Sud BiH donjeo je 25 presuda za zločine počinjene u Srebrenici, od čega je trinaest za zločin genocida. U Republici Srbiji doneseno je pet presuda koje se odnose na Srebrenicu, uključujući presude za ratne zločine protiv civilnog stanovništva i kršenje zakona i običaja ratovanja.